یک پست از یک دوست

این همه دلهره دیگه بسه
                                          چرا موندنت یه نفسه
دیگه بسه ترانه خوندن
                                       تنها زیر بارون موندن
شکستن غرور دل
                                     دیگه بسه به ظاهر خندیدن
اضطراب دل دیگه بسه
                                     هدفم شکستن قفسه
شکستن این قانون انتظار
                                 دیگه جرات دادن به ترسه
زیر این غوغا یه تن خسته و مونده
                                 منو به عذاب غصه کشونده
این لبخند صورتم دل شکسته داره
                                 یه عمره توش غصه و غم موندگاره
دیگه بسه طاقتی ندارم
                               تموم شده وقتم و مهلتی ندارم
به خیال پرواز نگاهت
                              دیگه بسه فرصتی ندارم
یه چیزایی گفتم گاهی
                             دنبالم اومد یه آهی
حالا می گم دیگه بسه
                           چرا سر آرامگاهی

/ 1 نظر / 18 بازدید