شاکران

سلام

این هم به افتخار شوکران که خیلی از مطالبش لذت بردم مخصوصاً این یکی

_ کودکی اندیشید ...

که خدا چه می خورد و چه می پوشد ؟!

نجوایی در قلبش گفت :

من غمِ بندگانم را می خورم و گناه آنها را می پوشم
...!

 آدرس وبلاگش هم اینه که چون اجازه نداشتم هنوز لینک نشده

                                                              http://jamtohi.blogfa.com

باز هم خدمت میرسم

/ 2 نظر / 21 بازدید
قدردان

شوکران نام جام تلخی است که سقراط نوشید و جانش را تسلیم سوفسطاییان کرد و چون اورا پیامبر خدا میدانم از عنوان مطلبت لذت نبردم